Käyttöehdot

YLEISTÄ
Tämä sopimus sisältää Suomen Ammattipuhujat Oy :n ylläpitämän webkoulutus.fi -verkkopalveluiden käyttöä koskevat ehdot.

SOPIJAPUOLET
Tätä sopimusta sovelletaan Suomen Ammattipuhujat Oy:n, sen tytär-, osakkuus- ja läheisyhteisöjen sekä Asiakkaan välisessä sopimussuhteessa, joka koskee Asiakkaan oikeutta käyttää edellä mainittuja verkkopalveluita.

MÄÄRITELMÄT
Aineistolla (jatkossa Aineisto) tarkoitetaan Palvelussa missä tahansa muodossa olevaa aineistoa, kuten artikkeleita, ilmoituksia, kuvia, mainoksia, myyntiesitteitä, piirroksia, videokuvaa, ääntä yms. Aineisto voi olla Palveluntarjoajan, Asiakkaan tai kolmannen tahon Palveluun tuottamaa.

Suomen Ammattipuhujilla (jatkossa webkoulutus tai Palveluntarjoaja) tarkoitetaan Suomen Ammattipuhujat Oy:tä, sen tytäryhtiöitä, osakkuusyhtiöitä ja läheisyhteisöjä. Läheisyhteisöllä tarkoitetaan yhtiötä tai yhteenliittymää, jonka omistuksesta tai palvelun toteuttamisesta Suomen Ammattipuhujailla, sen tytäryhtiöllä tai osakkuusyhtiöllä on huomattava osuus.

Asiakas (jatkossa Asiakas) on juridinen tai luonnollinen henkilö, jolla on tämän sopimuksen mukainen oikeus käyttää Palvelua.

Asiakas voi käyttää palvelua käyttäjän roolissa (esim. digitaalisten palveluiden käyttö kurssi-, koulutus- ja tapahtumailmoittautumiset ja osallistumiset), juridisen henkilön admin roolissa (esim.  ilmoittautumiset oman organisaation puolesta, pääsy raportointiin) tai webkoulutus kumppanin roolissa (Aineiston ylläpitäminen, Palveluiden tiedot).

Järjestelmällä (jatkossa Järjestelmä) tarkoitetaan laitteistoja, palvelimia ja ohjelmistoja, joilla webkoulutus ylläpitää Palveluita.

Palveluilla (jatkossa Palvelu) tarkoitetaan sitä/niitä palveluita, joiden käyttäminen (esim. verkkopalveluun pääsy, katselu tai selailu) on mahdollista tämän sopimuksen nojalla.

Palveluita voivat olla koulutuspalvelut, tapahtumapalvelut, digitaaliset palvelut, verkkojulkaisut, verkkoyhteisöt, kysyntä- ja tarjontatietoa välittävät palvelut ja muut verkon kautta tilattavat ja/tai toimitettavat palvelut.

SOPIMUKSEN VOIMAANTULO
Niiden Palveluiden osalta, joiden käyttäminen ei vaadi Asiakkaan rekisteröitymistä, Asiakas webkoulutus .fi -verkkopalveluita käyttämällä hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja.

Rekisteröitymistä edellyttävien Palveluiden käytön osalta sopimus tulee Asiakkaan taholta voimaan, kun Asiakas on täyttänyt rekisteröitymiseen tarvittavat tiedot webkoulutuksen Palveluun liittyvillä www-sivuilla ja rekisteröitynyt Palveluun painiketta painamalla tai muulla Palveluntarjoajan kanssa erikseen sovittavalla tavalla.

Palveluntarjoajan taholta sopimus tulee voimaan, kun Asiakkaan rekisteröityminen Palveluun on hyväksytty.

PALVELUN SISÄLTÖ
Palvelussa voi olla sekä maksuttomia että maksullisia osia. Kunkin Palvelun yhteydessä ilmoitetaan, onko kyse maksuttomasta vai maksullisesta Palvelusta.

Maksullisten Palveluiden käyttäminen edellyttää Palvelun yhteydessä ilmoitetun hinnan suorittamista. Maksullisesta Palvelusta voidaan periä liittymismaksu sekä Palvelun käytön mukaan määräytyvä taikka aikaan sidottu käyttömaksu.

Palveluntarjoaja voi muuttaa Palvelun hintaa ja hinnoitteluperusteita sekä muuttaa maksuttoman Palvelun maksulliseksi tai päinvastoin. Voimassa olevat hinnat ja hinnoitteluperusteet ovat kulloinkin nähtävissä Palvelun sivuilla.

Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelussa esitettyjen tietojen oikeellisuudesta tai luotettavuudesta tai Palvelussa kaupan pidettävien tai välitettävien tuotteiden ja palveluiden virheettömyydestä tai niitä koskevien tietojen oikeellisuudesta.

Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelussa mahdollisesti käytössä olevien palvelu-, mielipide-, asiakaspalaute-, tai keskustelupalstojen sisällöstä. Palveluntarjoajalla on oikeus, mutta ei velvollisuutta tarkastaa ja muuttaa tai poistaa Palvelussa esitettävien kirjoitusten sisältöä. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun yhteydessä olevien tai palvelun kautta saavutettavien muiden palveluiden sisällöstä tai muista ominaisuuksista.

SOPIJAPUOLTEN OIKEUDET, VASTUUT JA VELVOLLISUUDET

6.1. Asiakkaan oikeudet, vastuut ja velvollisuudet
Asiakkaalla on muiden tässä sopimuksessa mainittujen oikeuksien, vastuiden ja velvollisuuksien ohella seuraavat oikeudet, vastuut ja velvollisuudet:

6.1.1. Asiakkaan oikeudet
6.1.1.1. Asiakkaan oikeus käyttää Palvelua
Asiakkaalla on oikeus käyttää Palvelua tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin. Palvelun kautta Asiakkaalla voi olla pääsy myös muiden tiedontuottajien ja palveluntarjoajien vastuulla oleviin palveluihin, joiden käyttäminen saattaa edellyttää erillisten käyttöehtojen hyväksymistä. Asiakas ei saa tällä sopimuksella mitään Palveluun liittyviä oikeuksia, paitsi oikeuden käyttää Palvelua Palvelukohtaisten Käyttöehtojen ja Toimitusehtojen ja mahdollisten muiden palvelukohtaisten ehtojen mukaisesti.

Asiakas sitoutuu palauttamaan tai hävittämään kaiken Palveluntarjoajalta saamansa Aineiston sopimussuhteen päättyessä siten kuin Palveluntarjoajan kanssa erikseen sovitaan.

6.1.1.2. Asiakkaan oikeus rekisteröityä
Ainostaan olemassa olevalla juridisella tai luonnollisella henkilöllä on oikeus rekisteröityä Asiakkaaksi. Luonnollisen henkilön rekisteröitymisen edellytyksenä maksullisiin palveluihin on vähintään 15 vuoden ikä. Alle 18 -vuotiaalta tai muutoin vajaavaltaiselta edellytetään maksullisten Palveluiden ostamiseen edunvalvojan (aik. holhoojan) suostumus tai että oikeustoimi on olosuhteisiin nähden tavanomainen ja merkitykseltään vähäinen tai että oikeustoimi tehdään vajaavaltaisen omalla työllä ansaitsemilla varoilla.

Luonnollisen henkilön rekisteröityessä juridisen henkilön (esim Yritys Oy:n ) tarjoamalla työ- tai muulla sähköpostilla Asiakas antaa oikeuden linkittää käyttäjätunnuksensa juridiseen henkilöön (esim. Yritys Oy). Linkitys juridiseen henkilöön tehdään ensisijaisesti sähköpostidomainin, yrityksen nimen tai Y-tunnuksen mukaan.

Vain käyttämällä juridisen henkilön sähköpostiosoitetta (esim. @yritys.fi) on mahdollista saada juridisille henkilöille myönnettyjä alennuksia ja maksaa tilattavat palvelut laskulla.

6.1.1.3. Asiakkaan reklamointioikeus
Asiakkaalla on oikeus vedota virheeseen ilmoittamalla virheestä kirjallisesti Palveluntarjoajalle 14 päivän kuluessa siitä, kun Asiakas on havainnut virheen tai kun Asiakkaan olisi pitänyt virhe havaita. Kaikki Palveluita koskevat reklamaatiot tulee lähettää webkoulutuksen asiakaspalveluun sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@samp.fi.

6.1.2. Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet
6.1.2.1. Asiakkaan vastuu laitteista, käytöstä yms.
Asiakas vastaa Palvelun käyttämiseen tarvittavien omien laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnosta ja siitä, etteivät ne aiheuta haittaa, häiriötä tai vahinkoa Palveluntarjoajalle tai muille internetin käyttäjille. Haittaa, häiriötä tai vahinkoa mahdollisesti tuottavat laitteet ja ohjelmistot on välittömästä irrotettava verkosta. Asiakas vastaa siitä, että hän ei Palvelua käyttäessään aiheuta häiriötä muille käyttäjille eikä loukkaa muiden käyttäjien, Palveluntarjoajan eikä kolmansien oikeuksia.

6.1.2.2. Asiakkaan vastuu immateriaalioikeuksien loukkauksesta
Asiakas sitoutuu olemaan tallentamatta, levittämättä, lähettämättä tai välittämättä Palvelussa Aineistoa, joka on lain ja/tai hyvän tavan vastaista, yllyttää tällaiseen toimintaan tai edistää sitä. Asiakas vastaa siitä, että Asiakas ei tallenna, levitä, lähetä tai välitä Palvelussa tai Palvelun kautta tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua Aineistoa ilman tekijän tai oikeudenhaltijan lupaa. Asiakas vastaa omalla kustannuksellaan em. verkkoon tuottamaansa Aineistoon liittyvistä riitaisuuksista ja niistä aiheutuvista kustannuksista ja korvauksista.

6.1.2.3. Asiakkaan vastuu maksuista
Asiakas vastaa kaikista hänelle Palvelun käytöstä aiheutuvista omista käyttömaksuista tai Palvelun käyttöön liittyvistä vaatimuksista ja kustannuksista kolmannelle osapuolelle (esim. internet-verkon käyttömaksut ja puhelumaksut).

6.1.2.4. Asiakkaan vastuita ja velvollisuuksia koskevia muita ehtoja
Palvelu sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella ja muilla oikeuksilla suojattua Aineistoa. Palvelu sellaisenaan on suojattu tekijänoikeudella Suomessa voimassa olevan tekijänoikeuslain mukaan.

Asiakas vastaa siitä, että hänen Palvelussa tai Palvelun kautta myytäväksi, lainattavaksi, vuokrattavaksi tms. tarjoamansa tavarat ja palvelut eivät ole lain ja/tai hyvän tavan vastaisia ja että hänellä on oikeus mainittuun toimintaan.

Asiakas vastaa siitä, että hänen Palvelussa tai Palvelun kautta myytäväksi, lainattavaksi, vuokrattavaksi tms. Tarjoamiensa tavaroiden tai palveluiden tiedot ovat riittävät ja oikean sisältöiset mukaan lukien ajantasaiset hinnat, toimitus-, peruutus- ja myyntiehdot.

Asiakas myöntää Palveluntarjoajalle oikeuden sopimuksen voimassaoloaikana ja sen päättymisen jälkeen korvauksetta editoida, kopioida, julkaista tai muutoin saattaa yleisön saataville Aineistoa, jonka Asiakas on Palvelussa tuonut saataville.

Asiakas ei saa myydä, välittää tai muutoin luovuttaa Palvelua tai sen osaa. Asiakas ei saa sisällyttää Palvelua tai sen osaa omalle kotisivulleen taikka linkittää Palvelua ansiotarkoituksessa ilman webkoulutuksen kirjallista lupaa.

Asiakas on vastuussa webkoulutukselleja/tai suoraan taholle, jonka oikeuksia Asiakas on loukannut mahdollisista väärinkäytöksistä sekä lain- ja/tai sopimuksenvastaisesta toiminnastaan.

Asiakkaan on viipymättä ilmoitettava Palveluntarjoajalle Asiakkaan nimi- ja osoitetietojen muuttumisesta.

6.1.2.5. Tietoturvallisuus
Asiakas on tietoinen siitä, että internet toimintaympäristönä saattaa aiheuttaa Palvelun ja Järjestelmän toimivuuteen puutteita ja että tietoturvallisuus muodostaa riskin nykyisissä tietojärjestelmissä sekä vastaa itse oman tietokoneensa, tietojärjestelmän tai muun vastaavan atk-laitteen suojauksesta.

6.2. Webkoulutus oikeudet, vastuut ja velvollisuudet

Webkoulutuksella on muiden tässä sopimuksessa mainittujen oikeuksien, vastuiden ja velvollisuuksien ohella seuraavat oikeudet, vastuut ja velvollisuudet:

6.2.1. Webkoulutuksen oikeudet
6.2.1.1. Väliaikaiset turvatoimet
Palveluntarjoajalla on oikeus, mutta ei velvollisuutta tarkastaa, muuttaa tai kieltää sopimattomaksi katsomansa Aineiston julkaiseminen, erityisesti mikäli Aineisto on lakien, hyvän tavan tai markkinointisäännösten vastaista. Palveluntarjoajalla on oikeus estää Asiakkaan Palvelun käyttö, mikäli Palveluntarjoajalla on syytä epäillä, että Palvelua käytetään Käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaiseen tarkoitukseen tai mikäli viranomainen sitä pyytää.

6.2.1.2. Maksullisiin palveluihin liittyvä tiedonsaantioikeus
Maksullisten Palvelujen osalta Palveluntarjoajalla on oikeus tarkistaa Asiakkaan luottotiedot ja harkintansa mukaan vaatia elinkeinonharjoittaja-Asiakkaalta kohtuullista ennakkomaksua tai vakuutta. Asiakkaana olevalta juridiselta henkilöltä voidaan vaatia Y-tunnus tai vastaava rekisterinumero. Asiakkaan ja Palveluntarjoajan oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi Palveluntarjoaja voi kerätä henkilötunnuksen laskutusasiakkailta, jotka ovat luonnollisia henkilöitä.

6.2.1.3. Asiakkaan tunnusten muutosoikeus
Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Asiakkaan käyttäjätunnusta, Palvelusta saamaansa salasanaa tai muita Palvelun käyttöön tarvittavia tai liitettäviä tietoja, mikäli ne aiheuttavat ristiriitaisuuksia tai päällekkäisyyksiä Palveluntarjoajan tietojärjestelmissä.

6.2.1.4. Palveluntarjoajan oikeus muuttaa Palvelun sisältöä
Palveluntarjoajalla on oikeus tuottaa Palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla ja muuttaa Palvelun tai Palvelujen sisältöä.

6.2.1.5. Palveluntarjoajan oikeus keskeyttää Palvelu
Palveluntarjoajalla on oikeus tilapäisesti keskeyttää Palvelu, jos se on välttämätöntä Palvelun, sen teknisen muutoksen tai uudistamisen vuoksi tai yleisen tietoliikenneverkon asennus-, muutos- ja huoltotöiden vuoksi tai mikäli lait, asetukset, viranomaisten määräykset, ohjeet tai lausunnot taikka alan keskeisten järjestöjen suositukset tätä edellyttävät. Palveluntarjoaja pyrkii siihen, että keskeytys ei jatku tarpeettoman kauan ja että siitä aiheutuvat haitat jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Palveluntarjoaja pyrkii ilmoittamaan etukäteen keskeytyksestä.

6.2.2. Webkoulutuksen vastuut ja velvollisuudet
6.2.2.1. Vastuu sisällöstä
Palveluntarjoaja vastaa Palveluun itse tuottamansa toimituksellisen sisällön lainmukaisuudesta ja pyrkii mahdollisimman korkealaatuiseen Palveluun, mutta ei miltään osin takaa Palvelun tai siihen liittyvän tietotuotteen tai palvelun toimintavarmuutta tai Palvelun kautta saavutettavien palveluiden toimintavarmuutta.

6.2.2.2. Vahingonkorvausvelvollisuus
Mikäli tästä sopimussuhteesta tai sen perusteella tapahtuvasta Palvelun käytöstä aiheutuu Asiakkaalle vahinkoa, on Palveluntarjoajan vastuu seuraava:

Maksullisten Palvelujen osalta Palveluntarjoaja vastaa ainoastaan tuottamuksellaan Asiakkaalle aiheuttamistaan välittömistä vahingoista.

Palveluntarjoajan vastuun enimmäismäärä on Asiakkaan yhden (1) kuukauden ajalta Palvelusta maksamien maksujen määrä.

Palveluntarjoaja ei vastaa Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai epäsuorista vahingoista.

Maksuttomien palveluiden osalta Palveluntarjoaja ei vastaa Asiakkaalle aiheutuvista välittömistä eikä välillisistä tai epäsuorista vahingoista.

6.2.2.3. Vastuu Palvelussa esitetyistä tiedoista ja kaupan pidettävistä tuotteista
Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelussa esitettyjen tai sen kautta saavutettavien tietojen oikeellisuudesta tai luotettavuudesta tai Palvelussa kaupan pidettävien tai välitettävien tuotteiden tai palvelusten virheettömyydestä tai niitä koskevien tietojen oikeellisuudesta.

6.2.2.4. Vastuu Järjestelmän toimivuudesta
Palveluntarjoaja ei vastaa Järjestelmän toimivuudesta eikä teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista, tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon tms. muuttumisesta tai katoamisesta. Palveluntarjoaja pyrkii pitämään internet -verkon omalta osaltaan häiriöttömänä.

6.2.2.5. Vikojen ja häiriöiden korjaus
Palveluntarjoaja korjaa Palvelun mahdolliset viat ja häiriöt normaalina työaikana viasta tai häiriöstä ilmoituksen saatuaan ilman tarpeetonta viivytystä.

6.2.2.6. Tietoturvallisuus
Palveluntarjoaja pyrkii huolehtimaan siitä, että Palvelu täyttää kohtuulliset tietoturvallisuusvaatimukset, mutta ei vastaa tietoturvallisuuden puutteiden eikä tietoturvariskien kuten tietokonevirusten Asiakkaille aiheuttamista vahingoista.

MAINOKSET JA ILMOITUKSET
Mainosten ja ilmoitusten julkaisuun Webkoulutuksen tai sen kumppaneiden viestimissä sovelletaan kulloinkin voimassa olevia Palveluntarjoajan ilmoittamia ehtoja. Mainostajan/ilmoittajan on noudatettava kulloinkin voimassa olevia mainonnan sääntöjä.

Kaikki hyväksytyt mainokset/ilmoitukset pyritään julkaisemaan sovittuina päivinä. Mikäli mainosta/ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä tai Asiakkaasta, ulkopuolisesta tiedontuottajasta tai ulkopuolisesta palveluntarjoajasta johtuvasta syystä kuitenkaan voida julkaista, Webkoulutus ei vastaa tästä mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta.

Webkoulutuksen vastuu mainoksen/ilmoituksen poisjäämisestä tai julkaisemisessa sattuneesta virheestä rajoittuu enintään mainoksesta/ilmoituksesta maksetun määrän palauttamiseen.

Huomautukset on tehtävä 8 päivän kuluessa mainoksen/ilmoituksen julkaisemisesta tai tarkoitetusta julkaisupäivästä lukien.

PALVELUN HINNAT JA MAKSAMINEN
Asiakas voi tämän sopimuksen hyväksyttyään korvauksetta valita käytettäväkseen haluamiensa Palveluiden maksuttomat osat. Mikäli Asiakas on siirtymässä maksullisiin Palveluihin, tulee se Palvelussa selkeästi näkyviin.

Palveluiden käyttäminen saattaa edellyttää rekisteröitymistä. Maksullisten Palvelujen osalta Asiakas maksaa Palveluntarjoajalle mahdollisen liittymismaksun sekä Palvelun käyttömaksun kulloinkin voimassaolevan hinnaston tai Palveluntarjoajan ja Asiakkaan välisen sopimuksen mukaisesti tilauksen yhteydessä.

Verkkokaupassa voidaan maksaa seuraavilla maksutavoilla:

Luonnolliset henkilöt ja juridiset henkilöt

Lasku

Hinnastojen hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. Arvonlisävero esitetään tilauksella/ostoskorissa ennen ostoksen lopullista hyväksymistä.

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa maksutapoja, hinnoittelua sekä maksuperusteita. Muutoksista ilmoitetaan Asiakkaalle tai Palveluun liittyvällä www-sivulla. Laista, asetuksista tai viranomaisten toimenpiteistä aiheutuvat kustannusten lisäykset korottavat hintoja välittömästi määräysten voimaantulohetkestä lukien. Hintamuutokset eivät koske jo tehtyjä kertaluontoisia tilauksia sen jälkeen, kun Palveluntarjoaja on vastaanottanut tilauksen. Jos tilaukseen tehdään muutoksia, määräytyy hinta muutoshetken hinnan mukaisesti.

Asiakkaan tehtyä palvelun tilauksen Palveluntarjoaja lähettää tilausvahvistuksen ja tilauskohtaiset toimitus-, käyttö-, ja peruutusehdot sekä mahdollisen maksukuitin maksetusta maksusta Asiakkaan tilauksen yhteydessä antamaan sähköpostiosoitteeseen.

Asiakkaan velvollisuus on tarkistaa huolellisesti tilausvahvistuksen tiedot. Vahvistettu tilaus on sitova. Mikäli Asiakas ei saa tilausvahvistusta, tilaus ei ole rekisteröitynyt.

Asiakkaan on maksettava Palveluntarjoajan lähettämät laskut eräpäivään mennessä. Mikäli maksu viivästyy, on Palveluntarjoajalla oikeus periä laillinen viivästyskorko. Erillisistä maksukehotuksista Palveluntarjoajalla on oikeus periä huomautuskulut. Mikäli Asiakas ei ole suorittanut maksua eräpäivään mennessä, on Palveluntarjoajalla oikeus estää Palvelun käyttö.

TIETOSUOJA
9.1. Tietojen käsittely

9.1.1. Tietojen rekisteröinti

Palveluntarjoaja rekisteröi Asiakkaan itsestään rekisteröitymisen yhteydessä ilmoittamat tiedot asiakastietokantaan ja palvelukohtaisiin rekistereihin. Palvelun käytöstä kertyy lisäksi asiakaskohtaista tietoa palvelurekisteriin. Palveluntarjoaja voi rekisteröidä myös muita tietoja Asiakkaista, mistä Asiakasta informoidaan tietoja kerättäessä.

9.1.2. Tietojen käyttö
Tietoja käytetään ja käsitellään Palveluun liittyviin tarkoituksiin kuten palveluiden toimittamiseen ja asiakasviestintään. Lisäksi tietoja voidaan käyttää tilastolliseen tutkimustoimintaan. Asiakkaan jättämiä tietoja voidaan käyttää webkoulutus ja/tai sen yhteistyökumppaneiden, mainostajien tms. suoramarkkinointiin, mikäli Asiakas on tähän erikseen luvan antanut.

Asiakkaalla on aina oikeus kieltää markkinointiviestinnän lähettäminen itselleen ilmoittamalla siitä Palveluntarjoajan asiakaspalveluun (asiakaspalvelu@samp.fi).

9.1.3. Evästeet ja niihin rinnastettavat tunnistamistavat
Palvelussa käytetään evästeitä (cookies) ja/tai muita vastaavia tekniikoita, kuten digitaalisia sormenjälkiä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet ja niihin rinnastettavat tunnistamistavat antaa mahdollisuuden internet-sivujen ylläpitäjälle tunnistaa usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottaa kävijöiden kirjautumista sivuille, tarjota kävijälle hänelle parhaiten soveltuvia palveluita sekä mahdollistaa yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystytään jatkuvasti parantamaan palvelun sisältöä. Evästeet ja niihin rinnastettavat tunnistamistavat eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Asiakas voi halutessaan estää evästeiden ja niihin rinnastettavien tunnistustapojen käytön selaimensa asetuksista. Evästeiden käytön estäminen voi vaikuttaa haitallisesti Palvelun toimintaan tai estää sen toiminnan.

9.2. Asiakkaan oikeudet
9.2.1. Tarkastusoikeus
Asiakkaalla on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Rekisterinpitäjänä toimii Suomen Ammattipuhujat Oy, Sentnerikuja 2, 00440 Helsinki. Tarkastuspyyntö on esitettävä rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa, henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona tai Palvelun sen mahdollistaessa Palvelun ”omat tiedot” osion kautta.

9.3. Suostumus henkilötietojen käsittelyyn
Tämän sopimuksen ehdot hyväksymällä Asiakas antaa webkoulutukselle yksiselitteisen suostumuksen henkilötietojensa käsittelyyn ja käyttöön näissä ehdoissa kuvatulla tavalla.

OIKEUDET AINEISTOON
10.1. Webkoulutuksen tuottama Aineisto ja muu Aineisto, johon Palveluntarjoajalla on oikeus

Webkoulutuksen tuottaman Aineiston omistus- ja kaikki muut oikeudet (käsittäen tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet) kuuluvat Webkoulutukselle.

10.2. Aineiston käyttö Palveluntarjoajan palveluissa
Palveluun tallennettu Aineisto tulee ilman eri korvausta osaksi Webkoulutuksen sähköisiä tietokantoja ja se voidaan osana tietokantoja julkaista ja saattaa yleisön saataviin tietokantoja julkaistaessa.

Webkoulutuksella on oikeus julkaista ja saattaa yleisön saataviin Palveluun tallennettu Aineisto tai osa siitä webkoulutuksella ja/tai kolmansien osapuolten julkaisemissa sanomalehdissä ja muissa painotuotteissa ja/tai muissa sähköisissä viestimissä.

YLIVOIMAINEN ESTE
Seuraavia seikkoja on pidettävä ylivoimaisena esteenä, mikäli ne estävät sopimuksen täyttämisen tai tekevät sen kohtuuttoman vaikeaksi: työselkkaus ja kaikki muut sellaiset seikat, joihin sopijapuolet eivät itse voi vaikuttaa, kuten työvoimassa tapahtuvat odottamattomat tapahtumat, tulipalo, sota, liikekannallepano, pakko-otto, takavarikko, valuuttarajoitukset, kapina, sähkökatko ja häiriö tele- ja/tai internet -liikenteessä. Sopijapuoli vapautuu velvoitteistaan ja velvollisuudesta maksaa vahingonkorvausta ylivoimaisen esteen vaikutusajaksi.

Ylivoimaisen esteen olemassaolosta, syystä ja sen lakkaamisesta on viipymättä ilmoitettava toiselle sopijapuolelle sähköpostilla tai muutoin kirjallisesti. Palveluntarjoaja voi ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä myös Palveluun liittyvillä internet-sivuillaan.

SOPIMUKSEN PURKU
Molemmilla sopijapuolilla on oikeus purkaa sopimus, mikäli toisen sopijapuolen voidaan katsoa olennaisesti rikkoneen sopimusta, eikä tämä ole korjannut toimintaansa sopimuksen edellyttämäksi viikon kuluessa kirjallisen huomautuksen saatuaan. Webkoulutuksella on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi toisen sopijapuolen jouduttua konkurssiin, yrityssaneerausmenettelyyn, selvitystilaan tai maksukyvyttömyys tai -häiriötilaan tai toisen sopijapuolen jouduttua maksuhäiriöön suhteessa webkoulutukseen.

SOPIMUKSEN SIIRTO
Webkoulutuksella on oikeus siirtää tämä sopimus ja siihen perustuvat oikeudet ja velvollisuudet toiselle samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta kolmannelle osapuolelle.

SOPIMUKSEN MUUTOKSET
Näistä ehdoista poikkeavista yksittäisen sopimuksen ehdoista tulee sopia kirjallisesti. Palveluntarjoajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa sopimuksen ehtoja ja muutokset tulevat voimaan kun Palveluntarjoaja ilmoittaa siitä Palveluun liittyvällä www-sivullaan ja ehdot ovat olleet Palvelussa viikon nähtävillä. Mikäli Asiakas ei hyväksy muutosta, on hänen ilmoitettava siitä Palveluntarjoajalle viikon kuluessa siitä, kun muutos tuli voimaan.

Mikäli Kuluttaja-Asiakas irtisanoo sopimuksen muutoksen johdosta, muutettuja ehtoja ei sovelleta irtisanomisaikana. Irtisanomisajan kuluttua Asiakkaan oikeus käyttää Palvelua lakkaa ja käyttäjätunnus mitätöidään. Asiakkaan katsotaan joka tapauksessa hyväksyneen muutokset käyttäessään Palvelua saatuaan tiedon muutoksesta.

SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO
Sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimus voidaan irtisanoa yhden kuukauden irtisanomisajalla, ellei toisin ole sovittu. Irtisanomisen tulee tapahtua sähköpostilla tai muutoin kirjallisesti. Palveluntarjoaja voi irtisanoa sopimuksen myös ilmoituksella Palveluun liittyvillä www-sivuillaan.

Sopimuksen voimassaolon päättyessä Palvelun ja sen mukana mahdollisesti tulleen Aineiston tähän sopimukseen perustuva käyttöoikeus päättyy. Päättymisestä huolimatta tähän sopimukseen perustuvat vastuita koskevat ehdot jäävät voimaan.

Kertaluonteista maksullista Palvelua koskevaa tilausta ei voida sen luonteen vuoksi irtisanoa jos Palvelu on jo osaksi tai kokonaan toimitettu.

ALUEELLINEN RAJAUS
Maksulliset Palvelut on tarkoitettu ensisijaisesti käytettäväksi Suomesta. Lisäksi maksullisten Palveluiden käyttö on sallittua tämän käyttösopimuksen perusteella Pohjoismaista ja Euroopan Unioniin kuuluvista maista, ellei Palvelun tilauskohtaisissa käyttö- tai muissa sopimusehdoissa toisin mainita. Maksullisen Palvelun käyttö muista maista edellyttää erityistä ja erillistä sopimusta Palveluntarjoajan ja Asiakkaan välillä.

ERIMIELISYYDET
Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta ja sopimussuhteesta mahdollisesti aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla, mutta mikäli neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen, ratkaistaan ne yleisessä tuomioistuimessa ensimmäisenä asteena Helsingin käräjäoikeus. Kuluttaja-Asiakkaalla on oikeus nostaa kanne sen paikkakunnan yleisessä alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on Suomessa asuinpaikkansa. Kuluttaja-Asiakkaalla on myös oikeus saattaa erimielisyys kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi (http://kuluttajariita.fi/fi/).

Suomen Ammattipuhujat Oy